ထိုင္းမွသႀကၤန္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္မည့္ အလုပ္သမားမ်ား သိရွိေစရန္

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအနက္ မၾကာမီကာလအတြင္း က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာ့ရုိးရာ သႀကၤန္ကာလ အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေနရပ္ေဒသအသီးသီး

သုိ႕ ျပန္ၾကမည့္ အလုပ္သမားမ်ားအဆင္ေျပ ေစရန္ႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အရ ေျဖေလ်ာ့သည့္အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္အလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ သို႕ ျပန္ပါက ဘတ္

၁၀၀၀ ကုန္က်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အိမ္ျပန္ တုံးႀကီး (Re-entry) ထုရန္မလုိဘဲ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕အတြင္း ၀င္/ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာေ

ရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျပန္ တုံးႀကီး ထုရန္မလုိဘဲ သတ္မွတ္စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစုံျဖင့္ မိမိတို႕၏ ေနရပ္ေဒသမ်ားကုိျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေနရပ္သုိ႕ ျပန္သည့္အလုပ္သ မားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္-

(က) ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္ သမား၀န္ႀကီးဌာနက သႀကၤန္ကာလအတြင္း အိမ္ျပန္ရန္ သတ္မွတ္ရက္က ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕အထိသာ ခြင့္ျပဳ ထားသည့္အတြက္ ယင္းကာလအတြင္းမွာ မပ်က္မကြက္ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ရန္၊

(ခ) သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေစာ၍ျပန္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕ ျပန္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ပုံမွန္အတုိင္း အိမ္ျပန္တုံး (Re-entry) ထုသြားၾကရန္၊

(ဂ) ထုိင္းႏုိ္င္ငံ၊ အစုိးရမွ ဗီဇာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင္ေျပေစရန္ ကာလသတ္မွတ္ ၍ ေျဖေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ္လည္း မိမိတို႕ အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ ခြင့္ရရွိသည့္ ကာလထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနထုိင္ျခ

င္းေၾကာင့္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္းတုိ႕ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ အလားတူ ျပသနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ ခြင့္ျပဳေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္ အတုိင္းသာ ေန

ထုိင္၍ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႕ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ ၾကရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလုပ္၀င္ရန္ ေနာက္က်လုိ သျဖင့္ မိမိတို႕၏ အလုပ္ဌာနမ်ားသုိ႕ ခြင့္တုိင္ၾကားလုိပါကလည္း ေသခ်ာစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊

(ဃ) ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အပါအ၀င္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးစဥ္ ျပသႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည့္စုံစြာ ယူေဆာင္သြား ၾကရန္ႏွင့္ ေရစုိျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမရွိေစေရး အထူးဂရုျပဳရန္၊

(င) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆုံး ပ်က္စီးပါက ယင္း မိတၱဴမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေလ်ာက္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႕၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အပါ အ၀င္ စာရြက္စာတမ္းအားလုံးကုိ အနည္း ဆုံး ႏွစ္စုံခန္႕ မိတၱဴကူးထားၿပီး ေနရာခြဲကာ သိမ္းထားရန္လုိ အပ္ သကဲ့သုိ႕ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဓါတ္ပုံရုိက္ကာ သိမ္းဆည္ထား ၾကရန္နွင့္ ပတ္စပုိ႕တြင္ပါသည့္ ကုိင္ေဆာင္သူ ျဖည့္သြင္း ရမည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ျဖည့္သြင္း ထားရန္၊

(စ) ႏွစ္နုိင္ငံ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွသာ ၀င္ထြက္ၾကရန္ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ားမွ ရုိက္ႏွိပ္ေသာ အ၀င္တုံး နွစ္တုံး၊ အထြက္တုံး နွစ္တုံး ျပည့္စုံျခင္းရွိမရွိ စိစစ္ရန္ႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ မရွိပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ႕ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံစြာ ပါရွိေသာ္လည္း နွစ္ႏုိင္ငံ လ၀ကဌာနမ်ားတြင္ အ၀င္/အထြက္ တုံးမထုျခင္း၊ တရား၀င္ ၀င္ေပါက္မ်ားမွ ထြက္ခြာမႈမရွိျခင္း၊ အထူးသျ

ဖင့္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီ လမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ တံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းျခင္းမျပဳဘဲ တံတားေအာက္မွ ေလွျဖင့္ကူးကာ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင္း လမ္းခရီးရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ နွစ္ႏုိင္ငံ အ၀င္အထြက္ တံဆိပ္တံုးမ်ား ပါလာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ျပန္လည္ေစလႊတ္ျခင္းမ်ားကုိ ယခင္ႏွစ္က ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရပါသည္။)

(ဆ) တရားဥပေဒအရ ကန္႕သတ္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ားအား သယ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္၊

ထို႕အျပင္ ျမန္မာ-ထုိင္း ႏွစ္နုိင္ငံ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအရ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေနရပ္သုိ႕ျပန္မည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျပန္ခရီးတြင္ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ား၏ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႕ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံၾကရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္-

အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
(က) ဦးစန္းေမာင္ဦး ၀၉၄၈၈၄၅၄၈၄
(ခ) ဦးဦးခင္ေမာင္ ၀၉၉၀၅၉၂၃၅၂

(ဂ) ဦးမ်ိဳးထက္သူ ၀၆၅ ၂၂၀၆၉၅၁
(ဃ) ဦးႏုိင္မင္းသူ ၀၆၅ ၂၂၀၆၉၅၂
(င) ဦးေအာင္ခင္ျမင့္ ၀၆၅ ၂၂၀၆၉၅၃

အလုပ္သမားသံအရာရွိရုံး
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕

Unicode

ထိုင်းမှ သင်္ကြန်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မည့် အလုပ်သမားများ သိရှိစေရန်

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနက် မကြာမီကာလအတွင်း ကျရောက်မည့် မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်ဒေသအသီးသီးသို့ ပြန်ကြမည့် အလုပ်သမားများအဆင်ပြေ စေရန်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု အရ ဖြေလျော့သည့်အနေဖြင့် နေရပ်ပြန်အလုပ်သမားများ နေရပ် သို့

ပြန်ပါက ဘတ် ၁၀၀၀ ကုန်ကျပြီး ဆောင်ရွက်ရသည့် အိမ်ပြန် တုံးကြီး (Re-entry) ထုရန်မလိုဘဲ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း ၀င်/ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် အတွက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် အိမ်ပြန် တုံးကြီး ထုရန်မလိုဘဲ သတ်မှတ်စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံဖြင့် မိမိတို့၏ နေရပ်ဒေသများကိုပြန်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။

သို့သော်လည်း ယခင်နှစ်များတွင် နေရပ်သို့ ပြန်သည့်အလုပ်သ မားများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများအား ယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်-

(က) ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ် သမားဝန်ကြီးဌာနက သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အိမ်ပြန်ရန် သတ်မှတ်ရက်က ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိသာ ခွင့်ပြု ထားသည့်အတွက် ယင်းကာလအတွင်းမှာ မပျက်မကွက် ပြန်လည် ၀င်ရောက်ရန်၊

(ခ) သတ်မှတ်ရက်ထက် စော၍ပြန်လိုသူများ အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ သက်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လိုသူများအနေဖြင့် လည်းကောင်း ပုံမှန်အတိုင်း အိမ်ပြန်တုံး (Re-entry) ထုသွားကြရန်၊

(ဂ) ထိုင်းနို်င်ငံ၊ အစိုးရမှ ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆင်ပြေစေရန် ကာလသတ်မှတ် ၍ ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးထားသော်လည်း မိမိတို့ အလုပ်ရှင်များထံမှ ခွင့်ရရှိသည့် ကာလထက် ကျော်လွန် နေထိုင်ခြင်းကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်းတို့ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် အလားတူ ပြသနာများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အလုပ်ရှင်မှ ခွင့်ပြုသော အလုပ်ပိတ်ရက် အတိုင်း

သာ နေထိုင်၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် ကြရန်နှင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုပ်ဝင်ရန် နောက်ကျလို သဖြင့် မိမိတို့၏ အလုပ်ဌာနများသို့ ခွင့်တိုင်ကြားလိုပါကလည်း သေချာစွာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊

(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပါအဝင် အခြားအရေးကြီးသည့် စာရွက် စာတမ်းများကို တာဝန်ရှိသူများ စစ်ဆေးစဉ် ပြသနိုင်ရန်အတွက် ပြည့်စုံစွာ ယူဆောင်သွား ကြရန်နှင့် ရေစိုခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရေး အထူးဂရုပြုရန်၊

(င) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးပါက ယင်း မိတ္တူများဖြင့် ပြန်လည်လျောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အပါ အဝင် စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို အနည်း ဆုံး နှစ်

စုံခန့် မိတ္တူကူးထားပြီး နေရာခွဲကာ သိမ်းထားရန်လို အပ် သကဲ့သို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ သိမ်းဆည်ထား ကြရန်နှင့် ပတ်စပို့တွင်ပါသည့် ကိုင်ဆောင်သူ ဖြည့်သွင်း ရမည့် စာမျက်နှာတွင် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်း ထားရန်၊

(စ) နှစ်နိုင်ငံ သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှသာ ၀င်ထွက်ကြရန်နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနများမှ ရိုက်နှိပ်သော အဝင်တုံး နှစ်တုံး၊ အထွက်တုံး နှစ်တုံး ပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိ

စိစစ်ရန်နှင့် ပြည့်စုံမှု မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ မေးမြန်းဆောင်ရွက်ရန်၊

(မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံ လဝကဌာနများတွင် အဝင်/အထွက် တုံးမထုခြင်း၊ တရားဝင် ၀င်ပေါက်များမှ ထွက်ခွာမှုမရှိခြင်း၊

အထူးသဖြင့် မဲဆောက်-မြဝတီ လမ်းကြောင်းမှ ပြန်သူများအနေဖြင့် တံတားပေါ်မှ ဖြတ်သန်းခြင်းမပြုဘဲ တံတားအောက်မှ လှေဖြင့်ကူးကာ ထွက်ခွာခြင်းနှင့် ၀င်ရောက်လာခြင်း ကြောင်း လမ်းခရီးရှိ

စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှ စစ်ဆေးချိန်တွင် နှစ်နိုင်ငံ အဝင်အထွက် တံဆိပ်တုံးများ ပါလာမှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ ပြန်လည်စေလွှတ်ခြင်းများကို ယခင်နှစ်က တွေ့ကြုံခဲ့ရပါသည်။)

(ဆ) တရားဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါး များအား သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုရန်၊

ထို့အပြင် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းမှုများအရ မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား ပြည့်စုံစွာဖြင့် နေရပ်သို့ပြန်မည့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အိမ်ပြန်ခရီးတွင် အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အလုပ်သမားသံအရာရှိများ၏ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် အကူအညီတောင်းခံကြရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်-

အလုပ်သမားသံအရာရှိများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ

(က) ဦးစန်းမောင်ဦး ၀၉၄၈၈၄၅၄၈၄
(ခ) ဦးဦးခင်မောင် ၀၉၉၀၅၉၂၃၅၂
(ဂ) ဦးမျိုးထက်သူ ၀၆၅ ၂၂၀၆၉၅၁

(ဃ) ဦးနိုင်မင်းသူ ၀၆၅ ၂၂၀၆၉၅၂
(င) ဦးအောင်ခင်မြင့် ၀၆၅ ၂၂၀၆၉၅၃

အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး
ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*